Zagospodarowanie przestrzenne Gminy i Miasta Więcbork

Wyłożenie do publicznego wglądu

Projektu Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy i Miasta Więcbork.